10/02/2011

، این دفعه تو قامت ببند

.بلکه انگورم شراب شود

Comments:
بی سر
خواب تو را می بینم
بی پر
به بام تو می پرم.
انگور سیاهم
به بوی دهان تو شراب می شوم.
 
وقتي انگور
از شنيدن كلمات من
شكر در شراب رسيده مي‌ريزد،
ديگر چرا معطل معنا بمانم....
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]