4/02/2012

حفره هایی هست
بین ما ، که
نمی یابمت
نمی فهممت
که نه هستم و نه هستی
عاشقی می کنم آنجاها

Comments:
bi choono chera.
 
برای یافتن‌ات کافی است
چشم‌هایم را ببندم ...

« گروس عبدالملکیان »
 
شعرها
بودنشان را مديونِ نبودنِ ” تو “ اند!
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]