12/09/2015

هيچوقت راستش رو نگفتم ،
دوستش داشتم .
اما بالاخره ....
راستش رو گفت ،
دلم گرفت ،
ساده ، عميق .
راستش ، هميشه اونى نيست كه ما فكر ميكنيم .
اگه هنوز بزرگ نشدي ،
هيچوقت از كسى راستش رو نخواه ،
تنها ميشوى ،
ساده ، عميق .
Comments:
از همان آغاز
راه ما کمي از هم جدا بود
تو مثل يک شاعر
عاشق بودي
و من مثل يک عاشق
شعر مي سرودم
هر دو گم شديم
من در پايان يک رويا
تو در يک شعر بي پايان..
 
اگر مرا دوست نمي‌داري
دوست نداشته باش

اما دوست داشتن را فراموش نکن
عاشق ديگري باش
اين ترانه نبايد به پايان برسد
سکوت آدم‌ها را مي‌کشد

اين چشمه نبايد بند بيايد
ميخک‌هايي که در قلب‌ها شکوفا شده‌اند
از تشنگي مي‌خشکند
اگر دوست‌داشتن را فراموش نکني
تمام زيبايي‌ها را به ياد خواهي آورد
..
رسول يونان
 

دنبال مقصر می گردی
راه دوری نرو
غیر از خودت کسی تقصیری نداشت
او فقط به تو کمی امید داد
تو در مقابل
همه چیزت را

..
جمال ثریا
مترجم : سیامک تقی‌زاده
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]