9/23/2016

به عشق باران از خانه به خيابان زده بودم
چه وقت چتر بود حالا ؟

Comments:
ای نام تو تغزل دیرینم
در باران
یک شب هوای گریه
یک شب هوای فریاد
امشب دلم هوای تو را کرده است


" حسين منزوى "
 
باران كه مى بارد تو مى آيي..
 

حکایت بارانی بی‌قرار است
این گونه که من دوستت می‌دارم ..
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]