6/27/2017

كوله بارم بس سنگين است و ناكارآمد
هزار حفره ى خالى در درونم مى تپد مدام .
هزار راه نرفته ميخواندم  مدام .
هزار وسوسه ، هزار آرزو ، هزار اميد ...
كسى ، چيزى ، جايى ، انتظارم را مى كشد ؟
وهم ند اينان  ؟
گم شده ام ؟


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]